140060, Moscow Region, Lyubertsy District,
Octyabrskiy, Sovetskaya Str., house 14

+7 (916) 718-5400, +7 (499) 3942321

Email: mb@i-ved.ru , bn@i-ved.ru